top of page

Všeobecné smluvní podmínky

I. Základní ustanovení


Tyto VSP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kterými jsou na jedné straně provozovatel oční optiky Erste optik, s.r.o. jako „prodávající“ a na druhé straně zákazník jako „kupující“. Kupujícím může být spotřebitel či podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími. Kupující zadáním objednávky, nebo zakoupením produktu bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zadání zakázky, či zakoupení produktu. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, grafických prvků či patentů prodávajícího nebo dalších společností.

II. Přijetí a vyřízení zakázky, uzavření kupní smlouvy


Přijetím objednávky, či zakoupením produktu kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Při přijetí objednávky prodávajícím je kupujícímu vystaveno potvrzení s informacemi ke zvolené zakázce, informací o ceně. Předpokládaný termín dodání zakázky v případě vyhotovení dioptrických brýlí je 10- 14 pracovních dní od data, kdy prodávající obdrží od kupujícího veškeré informace potřebné pro vytvořené objednávky (zprav. optometrické hodnoty), nejdéle 60 dní od dodání těchto údajů. Prodejce má právo požadovat při každé zakázce zaplacení celé částky předem, minimálně však zálohu ve výši 70% z celkové ceny zakázky, a to jako jistinu potřebnou pro pokrytí nákladů spojených s výrobou a dodáním zakázky pro případ, kdy si kupující zhotovenou zakázku nevyzvedne. Prodávající upozorní kupujícího na zhotovenou zakázku způsobem určeným při zadání zakázky. V případě, že si kupující zhotovenou zakázku po výzvě nevyzvedne, nesjedná si s prodávajícím náhradní termín, či odložení termínu vyzvednutí zakázky, má prodávající právo požadovat po kupujícím po 30 dnech od upozornění na zhotovenou zakázku poplatek za uchování zakázky ve výši 100,- za každý započatý měsíc po uvedené lhůtě. Při uzavření kupní smlouvy si prodejce vyhrazuje právo zakázku dokončit bez přerušení, tz. bude-li kupující požadovat odstoupení od kupní smlouvy během vyhotovování zakázky, musí o ni požádat přes e-mail na vedení společnosti. Prodejce si dále vyhrazuje právo na zamítnutí odstoupení od kupní smlouvy a případné uhrazení nedoplacené zakázky. Odstoupení od kupní smlouvy je dále zpracováno v reklamačním řádu Pokud nebude zakázka kupujícím vyzvednuta do 6 měsíců od data uvedeném na kupní smlouvě, má prodávající právo produkt zlikvidovat a zaplacená záloha tímto propadá ve prospěch prodávajícího. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody mj. v těchto případech:


1. Jestliže kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:


a) zboží bylo používáno nevhodně a/nebo v rozporu s návodem na údržbu nebo ošetřování,
b) k poškození zboží došlo  v důsledku zanedbání údržby a ošetřování zboží nebo používání zboží k jinému než stanovenému účelu  nebo v důsledku mechanického poškození zboží např. nedovoleným zásahem;
2. U věci prodávané za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
3. Pokud má uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým používáním věci;
4. Vyplývá-li to z povahy věci;
5. Poškození vzniklo nikoli z důvodu vadného plnění ze strany prodávajícího, např. při servisu použitých brýlí od jiných dodavatelů, apod.
V případě zakázky na vsazení nových brýlových čoček do vlastních obrub zákazníka (zábrus brýlových čoček) od jiného dodavatele prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady vlastních obrub zákazníka od jiného dodavatele a neodpovídá za jakékoliv poškození těchto obrub, k němuž došlo při zábrusu brýlových čoček.

III. Záruční podmínky 
Záruční podmínky se řídí „Reklamačním řádem“, který je k nahlédnutí na kterékoliv provozovně Prodávající vždy seznámí kupujícího s charakteristikou a vlastnostmi výrobku, vhodným použitím . Dále také s pokyny k jeho údržbě a prevenci proti poškození.

IV. Ceny 
Veškeré ceny jsou smluvní, uvedené vždy v konečné výši včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Sazba DPH v případě dioptrických brýlí a brýlových čoček činí 15%, u ostatních produktů 21%. Akční ceny platí do vyprodání skladových zásob nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli veškeré akce a speciální cenové nabídky v jejich průběhu změnit nebo ukončit. Názvy a cena zboží jsou vždy uvedeny na každém kusu zboží. U dioptrických brýlí se celková cena zakázky skládá z ceny obruby a ceny zvolených dioptrických skel.
Cena konzultace s optikem je 500 Kč. V případě předání hotové zakázky není účtovaná.
Cena refrakce činí 1 000 Kč. V případě předání hotové zakázky není účtovaná.

V. Platební podmínky 
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupující je povinen uhradit kupní cenu při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího. Jedná-li se o výjimku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy zálohu min. ve výši 70 % kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží.

VI. Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace 
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci (nejde-li o nepřiměřený požadavek), nebo její opravou, případně může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li takový postup možný, může kupující požádat o odstoupení od kupní smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Při uplatnění rozporu s kupní smlouvou postupuje kupující stejným způsobem jako při reklamaci zboží, viz. „reklamační řád“.

VII. Osobní údaje
Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. ZOOÚ souhlasí s níže uvedenými skutečnostmi: Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a údaje spojené s vyměřením zraku či výrobou dioptrických skel (dále jen „osobní údaje kupujícího“). Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále v případech souvisejících s objednaným zbožím, kdy je nutno poskytnout určité údaje o kupujícím. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

VIII. Závěrečná ustanovení
Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Kupní smlouva vyžaduje písemnou formu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.3.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Při uzavírání zakázky, kdy si zákazník přeje nové brýlové čočky do vlastní obruby prodejce nepřebírá zodpovědnost za bezvadnost obruby a tudíž neručí za případné poškození obruby při zábrusu čoček. Prodejce dále nezodpovídá za škodu způsobenou při drobném manuální servisu použitých brýlí od jiných dodavatelů. Zákazník si vždy musí být vědom toho, v jakém stavu jsou jeho brýle, jak jsou staré a jestli vydrží případnou další úpravu či složitější opravu.

Všeobecné podmínky: Terms of Use
bottom of page